Historia

10. grudnia 1957 roku uruchomiona została komunikacja miejska w Świdnicy.Pierwszymi miejskimi autobusami były pojazdy typu Star-52. Otrzymały one numery taborowe 1 i 2, obsługując jedyną wtedy linię miejską nr 1 na trasie : LEŚNA, Hanki Sawickiej (obecnie Wałbrzyska), al. Niepodległości, Westerplatte, STRZELIŃSKA (Fabryka Wagonów) i z powrotem przez ul. Wrocławską, pl. Lenina (obecnie pl. Św. Małgorzaty) do ul. Leśnej. Linia liczyła 14 km. Latem 1958 r. sprowadzono trzy autobusy typu SAN-H01B. Wówczas z trasy wyżej opisanej utworzono dwie oddzielne linie obsługiwane przez trzy autobusy. Pierwsza zajezdnia autobusowa zlokalizowana była przy ulicy Wrocławskiej, tam gdzie obecnie mieści się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Jesienią 1958 r. przeniesiono zajezdnię na al. Niepodległości w miejsce obecnej siedziby Straży Pożarnej. Od samego początku funkcjonowania, Komunikacja Miejska podporządkowana była Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej nr 2. W roku 1959 sprowadzono następnych pięć autobusów typu SAN-H01B i uruchomiono następne dwie linie tj. linię nr 3 ze Słotwiny do Kraszowic oraz linię nr 4 z pl. Lenina (obecnie pl. Św. Małgorzaty) do Pszenna. W 1960 r. uruchomiono linię nr 5 od ZWAP -u z ul. Gdyńskiej do ul. Okrężnej oraz przeniesiono zajezdnię z al. Niepodległości na ulicę Westerplatte w miejsce obecnej wtedy siedziby bazy Pogotowia Ratunkowego.Przez pierwsze 10-lecie Komunikacja Miejska w Świdnicy systematycznie rozwijała zakres świadczonych usług. W 1968 roku, po 10-ciu latach działalności, autobusy kursowały już na 8 liniach. Na stan 25 autobusów wysyłano do ruchu średnio 18 autobusów. W roku zamykającym pierwsze 10-lecie wykonano 950 tys. wozokilometrów, przewożąc 4,3 mln. pasażerów.
Omawiając pionierski okres działalności komunikacji w naszym mieście należy wspomnieć o warunkach, w jakich wówczas pracowano. Po pierwsze zajezdnia przy al. Niepodległości nie posiadała odpowiedniego zaplecza technicznego. Większość napraw dokonywano bezpośrednio na placu. Dopiero w zajezdni przy ulicy Westerplatte uruchomiono dwa kanały naprawcze. Również w pierwszych latach autobusy nie były ogrzewane, co kierowcom i konduktorom utrudniało pracę zwłaszcza porą zimową. Nieodłącznym rekwizytem ówczesnego kierowcy w okresie zimy był woreczek z solą, którą smarowano zamarzające szyby. Kierowca sam naprawiał autobus zarówno na trasie, jak i w zajezdni. Łącznie z wymianą kół.Drugie 10-lecie Komunikacji Miejskiej w Świdnicy rozpoczęło się bardzo obiecująco, zwłaszcza na bazie doświadczeń poprzedniego okresu, nastąpił bardzo dynamiczny rozwój. W 1969r. zajezdnia została przeniesiona do nowej siedziby przy ul. Mleczna Droga, tworząc MPGK nr 2, gdzie w tym samym roku została oddana do użytku stacja paliw. Pierwsza połowa lat siedemdziesiątych, to systematyczny wzrost ilości taboru autobusowego. Pozwoliło to na uruchomienie nowych linii komunikacyjnych oraz poprawę warunków pracy i podróży. W okresie tym nastąpiła generalna zmiana tras komunikacyjnych. Rozbudowujące się Osiedle Młodych spowodowało zasadnicze zmiany w komunikacji z miastem. Uruchomiono wówczas nowe linie, kierując autobusy z nowo powstałego wtedy Osiedla poprzez ul. Esperantystów i Łukasińskiego. Omijano w ten sposób kłopotliwą ze względu na bardzo często zamykany przejazd kolejowy, ulicę Komunardów. Nowy przebieg linii wyraźnie poprawił regularność kursowania autobusów. Lata siedemdziesiąte przyniosły również zmiany w strukturze administracyjnej kraju, co spowodowało rozszerzenie strefy działalności komunikacji miejskiej. Autobusy wyjechały wówczas poza miasto, mając za zadanie obsługę okolicznych wsi. Na przełomie lat 1971/72 zrezygnowano z obsługi konduktorskiej, najpierw na liniach miejskich, w drugiej kolejności na liniach pozamiejskich . W 1974 r. Zakład w Świdnicy przejął komunikację miejską w Świebodzicach wraz z sześcioma autobusami i częścią pracowników. Uruchomiono wówczas linię łączącą te dwa miasta.
WPK Wałbrzych, oddział Świdnica
W 1976 r. Zakład Komunikacji Miejskiej wydzielono ze Świdnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i włączono do nowo powstałego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Wałbrzychu, początkowo jako zakład nr 3, a od 1979r. jako oddział. Autobusy oznaczano numerami taborowymi z zakresu S-601 - S-800. Zdecydowaną większość autobusów wtedy kursujących stanowiły pojazdy typu SAN-H100B (S-601 - S-646). Jednakże w tym samym roku pojawiły się również pierwsze Autosany H9-35 (od numeru S-647). Na przełomie lat 1979/80 Oddział Świdnicki WPK Wałbrzych obejmował swoim zasięgiem 35 miejscowości w tym miasta: Świdnica i Świebodzice (później również Jaworzyna Śląska), co dawało liczbę mieszkańców powyżej 100 tysięcy. Ogólna długość linii autobusowych wynosiła 214 km, w tym linii pozamiejskich - 120 km. Teren miasta Świdnicy obsługiwało 7 linii, Świebodzic 4, a pozamiejskich 7. W tym czasie stan taboru wynosił średnio 56-autobusów. Do obsługi tras eksploatowano średnio 42 jednostki, co dawało wskaźnik wykorzystania taboru w wysokości 75%.

W 1980 r. po raz pierwszy na ulice miasta wyjechał autobus Jelcz PR110U na licencji francuskiego Berlieta o numerze taborowym S-689. Stale zwiększające się potrzeby miasta Świdnicy w zakresie komunikacji, związane z rozbudową istniejących i budową nowych osiedli mieszkaniowych, wymagało posiadania coraz większej ilości taboru. W tym zakresie napotykano na poważne trudności związane z bazą, gdyż w stosunku do projektowanej w 1969 roku mocy przewozowej zaplecza, miała ona dwukrotnie za małą powierzchnię obsługowo-naprawczą.
W styczniu 1984 roku na świdnickich ulicach pojawił się pierwszy autobus przegubowy marki Ikarus 280 (S-737), a następnie pierwszy nielicencyjny już Jelcz PR110M (S-741). Natomiast w 1985 roku trafiła do przewoźnika jedyna partia autobusów Ikarus 260 (S-752 - S-756), oraz pierwsza z wielu partii autobusów marki Jelcz M11 (S-757 - S-759).

Rok 1990 kończył piętnastoletni okres działalności w ramach wałbrzyskiego WPK. Świdnicki oddział dysponował wtedy 62 autobusami (do ruchu wysyłano 45), które przewoziły rocznie ok. 18 mln. pasażerów przejeżdżając 3 mln. km.
MPK Świdnica
W 1990 roku nastąpił podział WPK jako przedsiębiorstwa państwowego. W jego wyniku powstały trzy samodzielne jednostki gospodarcze, tj. dwa zakłady budżetowe - MZK w Wałbrzychu, MZK w Dzierżoniowie oraz Przedsiębiorstwo Państwowe MPK w Świdnicy. W tym czasie obsługiwało ono obszar zamieszkały przez ok. 140 tys. mieszkańców. Zorganizowanych było 25 linii komunikacyjnych o długości 272 km.

17 listopada 1991 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne uruchomiło nową linię nr 15 do miejscowości Łażany przez Żarów. Natomiast rok później zakupiono ostatnie dwie sztuki autobusów marki Jelcz PR110M (790, 791). Były to również jedyne zakupy taborowe w ramach przedsiębiorstwa państwowego.

Własna zajezdnia przy ul. Inżynierskiej została zmodernizowana i stała się nowoczesna. Dobudowano stanowiska obsługowo-naprawcze do obsługi autobusów przegubowych. Zbudowano nowoczesną ekologiczną myjnię oraz własne ujęcie wody. Wybudowano nowoczesną ekologiczną kotłownię opalaną olejem opalowym, budynek administracyjno-socjalny i szatnie dla kierowców. Wprowadzono nowoczesne urządzenia na wyposażenie stacji obsługi autobusów. Wybudowano nowoczesną stację diagnostyczną. Utwardzono betonem i asfaltem place postojowe.

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym zobowiązała gminy do przejęcia transportu zbiorowego jako zadania własnego. Mimo takiego zapisu komunikacja miejska w Świdnicy działająca na terenie pięciu gmin pozostawała w niezmienionej formie przedsiębiorstwa państwowego, aż do końca 1994 roku.
Komunikacyjny Związek Komunalny w Świdnicy 1995-2004
W 1995r. w wyniku decyzji Rad Gmin obsługiwanych przez dotychczasowe państwowe przedsiębiorstwo p.n. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne powstał Komunikacyjny Związek Komunalny w Świdnicy. Założycielami Związku były: Gmina Miejska Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Jaworzyna Śl., Gmina Żarów i Gmina Marcinowice. Rozpoczęcie działalności wraz z uzyskaniem osobowości prawnej Związku nastąpiło 12 czerwca 1995r. z chwilą opublikowania statutu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wałbrzyskiego Nr 10, poz. 35. Przekazanie mienia przedsiębiorstwa państwowego na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego nastąpiło protokołem przekazania w dniu 16 października 1995r. oraz Decyzją Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 21.03.1996r. Związek powołał jednostkę budżetową p.n. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy, która realizowała statutowe zadania KZK w zakresie transportu zbiorowego oraz zarządza mieniem Związku.
Z dniem 31 grudnia 1996r. ze Związku wystąpiła Gmina Jaworzyna Śląska. W 1997 roku zakupiono 4 autobusy Jelcz 120M (794-797) oraz pierwszy niskopodłogowy autobus Volvo B10BLE (798). 1 stycznia 2002 w skład KZK weszła Gmina Świebodzice (Miasto), następnie wystąpiła 31 grudnia 2003r. Celem Związku było wspólne zaspokojenie potrzeb gmin w zakresie międzygminnego, krajowego transportu zbiorowego. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne przejęło od gmin zadania organizacji i realizacji dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Bardzo ważnym aspektem uczestnictwa w Związku był fakt, że gminy poprzez udział swoich przedstawicieli w pracach Zarządu i Zgromadzenia Związku mogły czynnie uczestniczyć w dostosowaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa do własnych potrzeb. Działalność jednostki budżetowej pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne pełniącej funkcję przewoźnika podmiejskiej i miejskiej komunikacji zbiorowej opierała się na przepisach prawa budżetowego.MPK Świdnica sp. z o.o.Rozszerzenie działalności o zadania wykraczające poza zadania o charakterze użyteczności publicznej skłaniały do utworzenia spółki prawa handlowego. W tym celu Gminy zlikwidowały jednostkę budżetową pn. „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy” oraz utworzyły w dniu 24 marca 2004 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20.12.1996 o gospodarce komunalnej oraz uchwały Nr LXI/2/04 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy z dnia 23 lutego 2004 r. Komunikacyjny Związek Komunalny w Świdnicy utworzył Spółkę wnosząc aportem cały majątek KZK oraz przejmując pracowników od jednostki budżetowej „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy”. KZK w Świdnicy posiadał wszystkie udziały w MPK „Świdnica” Sp. z o. o. od założenia Spółki do likwidacji KZK w dniu 6 stycznia 2006 r.Pierwszy rok działalności Spółki obejmował okres 9 miesięcy od 1 kwietnia do 31 grudnia 2004 roku. Zdominowały go w głównej mierze sprawy organizacyjne związane z utworzeniem i organizacją Spółki oraz dostosowanie jej do działalności wolnorynkowej i konkurencyjnej. Mimo natłoku spraw organizacyjnych nie zaniedbano modernizacji infrastruktury i odnowienia taboru. W grudniu 2004 po kasacji 3 najbardziej wysłużonych pojazdów (przegubowy Ikarus 280 i 2x Jelcz M11) podjęto pierwszą od dłuższego czasu decyzję o zakupie (leasing) nowego autobusu niskopodłogowego Jelcz 121i.
W roku 2005 zmieniły się zasady działalności Spółki. Po wygraniu przez Spółkę przetargu 19 września 2005 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miasto Świdnica, występującą w imieniu czterech gmin a MPK "Świdnica" Sp. z o.o. na świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych regularnych na terenie Miasta Świdnica oraz na liniach komunikacyjnych regularnych łączących Świdnicę oraz gminy Żarów, Świdnica i Marcinowice.
W roku 2005 trwały dalsze zmiany właścicielskie, związane z likwidacją KZK. Wniosek o likwidację KZK został złożony 28 grudnia 2005 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Od roku 2005 Spółka sukcesywnie zwiększała działalność pomocniczą. Nie zaniedbano też inwestycji – firma została całkowicie skomputeryzowana, pojawił się także rozkład jazdy w Internecie. Skasowano również najbardziej wyeksploatowany Jelcz M11.


Dnia 6 stycznia 2006 roku zaszły ostateczne zmiany właścicielskie, gdyż został sfinalizowany proces likwidacji Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy. Właścicielami MPK Sp. z o.o. zostali członkowie KZK, tj. Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Żarów i Gmina Marcinowice, którzy objęli udziały zgodnie z udziałem procentowym w majątku Związku. Faktyczna likwidacja KZK nastąpiła w dniu 02.02.2006r. z momentem wykreślenia go z Rejestru Związków.
Po skasowaniu jednego Jelcza PR110M Spółka w ramach odnowienia taboru zakupiła (leasing) dwa 10–metrowe autobusy niskopodłogowe Jelcz M101I Salus. W ramach modernizacji taboru i usprawnienia sprzedaży biletów wprowadzono we wszystkich autobusach kasy fiskalne. Zmodernizowano również stację paliw, dokonując jej pełnej automatyzacji oraz instalując zbiornik dwupłaszczowy.

W roku 2007 Spółka wygrała ogłoszony przez Urząd Miasta Świebodzic przetarg, i należące do MPK „Świdnica” autobusy powróciły po kilkuletniej przerwie do obsługi linii komunikacyjnych na terenie Miasta Świebodzic.Jednym z priorytetowych zadań Spółki była odnowa taboru. Niestety możliwości finansowe Spółki nie pozwalały na zakup odpowiedniej ilości nowych autobusów, podjęto więc decyzję o zastąpieniu najbardziej wysłużonych pojazdów sprowadzonymi z zagranicy autobusami używanymi młodszych roczników. W roku 2007 sprzedano pięć ponad dwudziestoletnich Ikarusów (3 przegubowe autobusy Ikarus 280 oraz 2 Ikarus 260) i zakupiono dziesięć używanych autobusów marki MAN – trzy autobusy przegubowe 18–metrowe MAN NG272 i siedem 12–metrowych autobusów zabudowie MAN NL. Zakup autokaru turystycznego Setra S215HD pozwolił na poszerzenie zakresu świadczonych przez Spółkę usług. Wprowadzono również monitoring bazy i zmodernizowano budynek na Placu Grunwaldzkim w Świdnicy tworząc salon sprzedaży biletów, prasy i innych artykułów.
W latach 2007 – 2008 zakupiono przeszło 20 używanych autobusów niskopodłogowych marki MAN. Dzięki temu w Świdnicy jako w jednym z nielicznych miast w Polsce wszystkie autobusy liniowe to autobusy niskopodłogowe.Dnia 01.09.2008r. podpisana została, na okres czterech lat, niezwykle istotna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki umowa pomiędzy Miastem Świdnica, występującym w imieniu czterech gmin, a MPK "Świdnica" Sp. z o. o. na świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych regularnych na terenie Miasta Świdnica oraz na liniach komunikacyjnych regularnych łączących Świdnicę oraz Gminy: Żarów, Świdnica, Marcinowice.W 2009 roku wobec przepowiadanego spowolnienia gospodarczego przewidziano jedynie inwestycje niezbędne dla bieżącego funkcjonowania Spółki. Zakupiono 2 nowe autobusy miejskie typu Irisbus Crossway 12LE (34, 35) oraz trzy używane, w tym 1 miejski i 2 podmiejskie.
W 2010 roku tabor powiększył się o 4 autobusy: 2 nowe 12-metrowe niskopodłogowe autobusy marki Irisbus Crossway 12 LE (40, 41) i 2 używane 10-metrowe, niskopodłogowe pojazdy marki Jelcz M101I Salus z 2002 roku (38, 39). Unowocześniono również starsze pojazdy, umieszczając w nich monitory LCD i tablice świetlne. W siedzibie MPK rozpoczęto gruntowny remont polegający na przebudowie budynku biurowego, modernizując dyspozytornię, dział przewozów i pomieszczenia zaplecza socjalnego, zwiększając komfort pracy zatrudnionych.
Dążąc do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, w 2012 roku zakupiono 3 autobusy 9m marki Autosan (43-45), eliminując tym samym ostatnie Kapeny City 7,5. Odmłodzono również tabor pojazdów przegubowych (46-48).
W 2013 roku MPK po raz kolejny spróbowało swoich sił w pozyskaniu środków pieniężnych z RPO na zakup nowych autobusów niskopodłogowych. Tym razem udało się i tak w 2014 roku unijny projekt pt. : „Poprawa jakości i bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez zakup przyjaznych dla środowiska autobusów do obsługi linii komunikacyjnych na terenie Miasta Świdnica i Gmin Świdnica i Marcinowice” w postaci 8 nowych Solarisów Urbino (51-55, 57-59), stał się faktem.Zmiana zarządzania w spółce
W 2015 roku na ulice Świdnicy wyjechały kolejne używane autobusy. Były to dwa pojazdy marki MAN Lion's City (60, 61) i trzy Neoplany N4516 (62-64). Ponadto po raz kolejny świdnickie autobusy wyjechały na ulice Świebodzic w ramach obsługi tamtejszej komunikacji miejskiej. W tym samym roku również nastąpiła zmiana osób zarządzających spółką.
Rok 2016, to niewątpliwy rozwój pozamiejski. Zakupiono 5 pojazdów międzymiastowych (4x Fast Syter 30-33, oraz Mercedesa Integro 29) na potrzeby realizacji przewozów szkolnych po upadłej spółce PKS. Zakupione autobusy znalazły również swoje zastosowanie wśród wszelakich wynajmów okazjonalnych. Na wskutek porozumienia gmin Świdnica i Jaworzyna Śląska, utworzono pierwszą linię komercyjną łączącą Komorów z Milikowicami. Z kolei istniejąca siatka połączeń podmiejskich wzbogaciła się o miejscowości Złoty Las i Modliszów.
Obecnie nasz miejski przewoźnik ubiega się o pozyskanie kolejnych środków unijnych na zakup 9 nowych autobusów miejskich. Oficjalna nazwa projektu, to „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii komunikacyjnych na terenie miasta Świdnicy i gmin Świdnica i Marcinowice”.

Ponadto utworzona została sezonowa linia komercyjna ze Świdnicy do wielu miejscowości położonych nad Morzem Bałtyckim.
Czas generowania: 0.16 sekund
1,556,269 unikalnych wizyt